ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ  สนองตลาดแรงงานและสังคม

ผู้อำนวยการ

นายเจษฎา  ธนะสถิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
logo-trang-w

หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับ ปวช. และ ปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นวิทยาลัยที่มีพัฒนามายาวนานทำให้เป็นวิทยาลัยที่สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ พร้อมที่จะอบรมสั่งสอนนักเรียน นักศึกษาในทุกสาขาวิชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ช่วงเปิดภาคเรียน

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง มาตรการการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

อาศัยอำนาจตามความในมาตร 37 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธา…

กิจกรรมวิทยาลัย

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

Empty tab. Edit page to add content here.

Hey! I am first heading line feel free to change me

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart