kasettrang

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

อาศัยอำนาจตามความในมาตร 37 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธา…

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด ประกาศประกวด…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart