ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2478 เป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม  เปิดสอนหลักสูตรวิสามัญเกษตรกรรม

พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดขึ้นในโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม อีกแผนกหนึ่ง

พ.ศ. 2481 โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมตรัง เปิดสอนในระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น (แผนกเกษตรกรรม) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ 2 ปี

พ.ศ. 2496 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกเกษตรกรรม) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนกเกษตรกรรม) และผู้ที่สำเร็จมัธยมปีที่ 3 (ม.3 เดิม) เข้าศึกษาต่อ 2 ปี

พ.ศ. 2507 เปิดสอนระดับมัธยมตอนปลายสายอาชีพ (แผนกเกษตรกรรม) โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกเกษตรกรรม) และผู้ที่สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 6 (ม.6 เดิม)เข้าเรียนต่ออีก 3 ปี และงดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประถมปีที่ 4 (ป.4) เข้าเรียนประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น (เกษตรต้น)

พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4, 5) แผนกเกษตรกรรมแทนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม

พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม (ม.ศ.6 เกษตรกรรม)

พ.ศ. 2520 โรงเรียนเกษตรกรรมตรัง ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกเกษตรกรรม แทนหลักสูตร ม.ศ.6 เกษตรกรรม และได้เปิดสอนการศึกษาพิเศษ (นอกระบบ) คือหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่และเปิดสอนหลักสูตรฝึกวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นใน พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาไม้ผล–ไม้ยืนต้น และสาขาพืชไร่

พ.ศ. 2531 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ (ปวช.พิเศษ) ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

พ.ศ. 2538 ได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสิทธิไชยภักดีในวิทยาลัยเกษตรกรรมตรังอีกสถานศึกษาหนึ่ง เพื่อดำเนินการสอนหลักสูตรนอกเหนือจากประเภทวิชาชีพเกษตรกรรม ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรม ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภายใต้นโยบาย “เรียนฟรี อยู่ประจำ ทำโครงการ”

พ.ศ. 2539 วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง ได้รับการเปลี่ยนชื่อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2539 เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่  7  ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์ 92190 โทรศัพท์ 0 7528 4152  โทรสาร 0 7528 4039
เว็บไซต์ https://www.kasettrang.ac.th  E-mail : kasettrang@gmail.com

สภาพชุมชน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่  7  ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92190  มีเนื้อที่  2,384  ไร่ และได้มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาได้ใช้ประโยชน์ในการทดลองวิจัย/แหล่งเรียน ศึกษาพันธุ์ปาล์มที่เหมาะสมในภาคใต้ ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ติดกับถนนเพชรเกษม ห่างจากจังหวัด  13  กิโลเมตร  ทิศเหนือติดกับตำบลลำภูรา  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ทิศใต้ติดกับชุมชนบ้านคลองเต็ง และติดกับชุมชนบ้านนานอน  อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ  ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  วิทยาลัยฯ ได้มีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยได้มีส่วนร่วม และช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น  การทำบุญทอดกฐิน  ทำบุญเทียนพรรษา  การจัดงานประเพณีต่าง ๆ เช่น  ประเพณีชักพระ  กิจกรรมโครงการพิเศษต่าง ๆ  ในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน วิทยาลัยฯ ได้มีส่วนช่วยชุมชนโดยจัดบริการเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น การฝึกอบรมโครงการ 108 อาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center การเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกษตรแก่ชุมชน ทางวิทยุกระจายเสียง นอกจากนี้ลักษณะที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถแวะพักผ่อนและชมสวนป่าสมบูรณ์ซึ่งได้อนุรักษ์ไว้จนปัจจุบัน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart