เอกสารงานบุคลากร

ดาวน์โหลดโปรแกรม เอกสาร แบบฟอร์มและรายงานต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกชนิดของไฟล์ตามรูปแบบที่ต้องการ

  • บันทึกข้อความขอลงเวลาปฏิบัติงานราชการ
  • บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ
  • บันทึกข้อความขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวร
  • บันทึกข้อความขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาของบุคลากร
  • บันทึกข้อความขอลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
  • บันทึกข้อความขอลาพักผ่อน
  • แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงาน ของ บุคลากร
  • แบบรายงานการอบรม ประชุม สัมมนา
  • แบบสำรวจต้องการเปลี่ยนหน้าที่งานที่ทำอยู่
  • แบบบันทึกมอบหมายหน้าที่การงาน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart