หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ  รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต   และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต )
    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต )
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  71   หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต )
    2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่วยกิต )
    2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต )
    2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  ( 4 หน่วยกิต )
    2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10   หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )

รวม ไม่น้อยกว่า           103    หน่วยกิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ  รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต   และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต  ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต )
    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต )
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  71   หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต )
    2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่วยกิต )
    2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต )
    2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต )
    2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  (4 หน่วยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10   หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )


 รวม ไม่น้อยกว่า           103          หน่วยกิต

ประเภทวิชาคหกรรม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ  รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต   และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต )
    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต )
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  71   หน่วยกิต
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต )
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่วยกิต )
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต )
   2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต )
   2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10   หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )


       รวม ไม่น้อยกว่า           103         หน่วยกิต

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    สาขางานผลิตสัตว์น้ำ

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ  รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต   และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต )
    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต )
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  71   หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต )
    2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่วยกิต )
    2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต )
    2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต )
    2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  (4 หน่วยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 10   หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )

รวม ไม่น้อยกว่า           103              หน่วยกิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    สาขางานพืชศาสตร์

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ  รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต   และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต )
    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต )
 2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  71   หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  (ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต )
    2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่วยกิต )
    2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต )
    2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต )
    2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  (4 หน่วยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 10   หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )

รวม ไม่น้อยกว่า           103            หน่วยกิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     สาขางานสัตวศาสตร์

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาต่างๆ  รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต   และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า  22   หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต )
    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต )
    1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต )
    1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต )
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า  71   หน่วยกิต
   2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต )
   2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่วยกิต )
   2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต )
   2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ  ( 4 หน่วยกิต )
   2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 10   หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ )

 รวม ไม่น้อยกว่า           103               หน่วยกิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   สาขางาน เกษตรศาสตร์   หลักสูตร อศ.กช

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาเกษตรกรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
    1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
    1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
    1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)
    1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
    1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)
    2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)
    2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)
    2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
    2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

รวม ไม่น้อยกว่า            103           หน่วยกิต

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart