ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เป็นฝ่ายงานที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือและบริการชุมชน งานการตลาด การค้าและประกอบธุรกิจ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายกฤษฎา บุญเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart