ป้ายกำกับ: ปัญหาระบบอินเตอร์เน็ต

ประกาศระบบเครือข่าย UniNet/NedNet โหนด จ.ตรัง ขัดข้อง

เนื่องจากในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้ตรวจพบอาการผิดปกติของ Link เชื่อมต่อระบบ UniNet จึงได้ติดต่อสอบถามไปยัง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงได้รับทราบว่า ระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่าย ประจำจังหวัดตรัง ขัดข้อง จึงส่งผลให้ระบบเครือข่าย UniNet/NedNet ใน จ.ตรัง ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบทำให้อินเตอร์เน็ตของ วิทยาลัยฯ ช้าลง เนื่องจากแบนด์วิธในการใช้งานอินเตอร์เน็ตหายไป 100 Mbps จากเดิมที่มีแบนด์วิธรวม 140 Mbps เหลือแค่ 40 Mbps (ใช้งานได้เฉพาะสาย TOT FTTX 30 Mbps และ MoeNet 10 Mbps) และเครื่องแม่ข่ายซึ่งปัจจุบันเชื่อมต่อออกสู่อินเตอร์เน็ตผ่านช่องทาง UniNet ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก