ป้ายกำกับ: ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา ครั้งที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา  จำนวน  1  ชุด  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  1,500,400  บาท    (หนึ่งล้านห้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) 

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา  จำนวน  1  รายการ  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  1,500,000  บาท    (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา  จำนวน  1  รายการ  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  1,500,000  บาท    (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโรงเพาะอนุบาลสัตว์น้ำจืด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโรงเพาะอนุบาลสัตว์น้ำจืด ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,258,085 บาท   (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันแปดสิบห้าบาทถ้วน)

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย ฯ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในวิทยาลัย ฯ ระยะทาง 0.875 กิโลเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท   (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

อ่านต่อ