ป้ายกำกับ: บัญชีผ่อนผันทหาร

ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2560

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

1.นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ในหนังสือสำคัญ สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษาให้มาติดต่องานนักศึกษาวิชาทหารทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้)

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

1. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ใน สด.9 ภายใน

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษาให้มาติดต่องานนักศึกษาวิชาทหารทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการ

ประสานงานให้)

อ่านต่อ