ป้ายกำกับ: งานพัสดุ

ประกาศผลการพิจารณาการขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้มีประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ  โดยมีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่  5  เมษายน  2560  คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาผลมีผู้ยื่นเสนอราคา  ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ (ไม้ยางพารา) ปีงบประมาณ 2560

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ  (แปลงหน้าเรือนจำเหรียงห้อง)   จำนวน  1  รายการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ได้ดำเนินการสอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา ประจำปีงบประมาณ  2560   จำนวน   1   ชุด  วงเงินงบประมาณ  1,500,000  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

อ่านต่อ

ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา ครั้งที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา  จำนวน  1  ชุด  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  1,500,400  บาท    (หนึ่งล้านห้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) 

อ่านต่อ