ป้ายกำกับ: ข่าวฝากประกาศ

วอศ.แพร่ ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559 (ครั้งที่ 2)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ ได้ขอเผยแพร่ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559 (ครั้งที่ 2) หากท่านมีข้อทักท้วงใด สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ในประกาศ

ไฟล์แนบ ประกาศ,คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์,เอกสารสอบราคา

วช.ชลบุรี ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้ขอเผยแพร่ ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559 หากท่านมีข้อทักท้วงใด สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ในประกาศ

ไฟล์แนบ หนังสือนำ,ประกาศ,คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์