ประกาศผลการพิจารณาการขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้มีประกาศขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ  โดยมีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่  5  เมษายน  2560  คณะกรรมการเปิดซองได้พิจารณาผลมีผู้ยื่นเสนอราคา  ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 นายสัญญา  แก้วละเอียด 565,000  บาท
2 นายปิยะราช  จีนซ้าย 560,000  บาท
3 นายพรพิทักษ์  ผ่าพลู 555,000  บาท
4 นายสมพร  ถ้วยทอง 550,000  บาท

 

                   ผู้ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  นายสัญญา  แก้วละเอียด  กรรมการพิจารณาผลต่อรองราคาขายสุทธิ  570,000  บาท  (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

                  ประกาศ   ณ   วันที่   5  เมษายน  2560

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ