ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

grade

ชื่อผู้ใช้ เป็น รหัสนักศึกษา 10 หลัก เช่น 5822010001

รหัสผ่าน เป็น วัน/เดือน/ปี พ.ศ.เกิด 4 หลัก เช่น 31/12/2542

หมายเหตุ ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับที่นักเรียนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพให้แก้นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีตรัง โดยมีท่าน ดร.ไชยสิทธิ์ กิจค้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ไปยังคลังภาพนี้ | ไปยังคลังวิดีโอ

 

ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา ครั้งที่ 4

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา  จำนวน  1  ชุด  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน  1,500,400  บาท    (หนึ่งล้านห้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน) 

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศรายชื่อและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ประจำปี 2560

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

1.นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาทหารที่ระบุไว้ในหนังสือสำคัญ สด.9 ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคมของทุกปี (หากพบว่าไม่มีรายชื่อขอผ่อนผันให้นักศึกษาให้มาติดต่องานนักศึกษาวิชาทหารทันทีเพื่อจะได้ดำเนินการประสานงานให้)

อ่านต่อ


เอกสารเผยแพร่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา


ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง