ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ (ไม้ยางพารา) ปีงบประมาณ 2560

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดไม้ยางพาราเสื่อมสภาพ  (แปลงหน้าเรือนจำเหรียงห้อง)   จำนวน  1  รายการ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา

ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ตำบลนาท่ามเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ได้ดำเนินการสอบราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์การเตรียมดินและการดูแลรักษา ประจำปีงบประมาณ  2560   จำนวน   1   ชุด  วงเงินงบประมาณ  1,500,000  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตาพิเศษ

ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2560 นั้น

อ่านต่อ

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก้ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ซึ่งมีสถานศึกษาที่เข้าร่วม 4 สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,100 คน

ไปยังคลังภาพนี้


เอกสารเผยแพร่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา


ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง