ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ลงวันที่ 8  มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301 (การบัญชี)  จำนวน 1  อัตรา นั้น

บัดนี้   การเลือกสรรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้แก่

 

ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
1 15  05  301  007 นางสาวสารภี  กายโรจน์

                   

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวโดยให้นำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัว พร้อมทำสัญญา  ในวันอังคาร ที่ 1  สิงหาคม  2560   เวลา  08.00  น. ณ  วิทยาลัยเกษตรและทคโนโลยีตรัง เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป

ประกาศ  ณ  วันที่   25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ