ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์ ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2                   ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้ทำการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 แก่บุคคลที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา 301  การบัญชี เมื่อวันจันทร์ ที่ 17  กรกฎาคม  2560  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1   ภายในวันพฤหัสบดี  ที่  20  กรกฎาคม  2560  นั้น

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  (สอบสัมภาษณ์)   ต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60     กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2   ดังนี้

ก) รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2      จำนวน    1   คน  คือ

              เลขประจำตัวผู้สอบ                                        ชื่อ – สกุล

                   15 05 301  007                                    นางสาวสารภี  กายโรจน์

 

ข) กำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะตามวัน เวลาและสถานที่ในตารางสอบ

สมรรถนะ วัน เวลา
1.การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

(สอบสัมภาษณ์)

วันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม  2560 เวลา 09.00  น.

ณ ห้องประชุมเล็กตึกอำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้

  1. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยมกล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อกระโปรงสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกงโดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
  2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินที่จะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตามประกาศฉบับนี้
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้
  2. ผู้เข้ารับการประเมินควรมาถึงสถานที่ประเมินก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หากผู้ใดไม่มาตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบกำหนดไว้ อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินโดยเคร่งครัด
  4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น
  5. เมื่อการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจาสถานที่ประเมินโดยพลันห้ามติดต่อกับผู้อื่นที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังประเมินอยู่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน หรือให้ยุติการประเมินนั้น   ทั้งนี้  คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนสำหรับบุคคลนั้น

ง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง    จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในวันอังคาร ที่  25 กรกฎาคม  2560 ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง และทางเว็บไซต์  www.kasettrang.ac.th

ประกาศ   ณ  วันที่  20  กรกฎาคม   พ.ศ.  2560

 

คลิกเพื่ออ่านประกาศ