หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

คำนำ

ฝ่ายแผนงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยฺากร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ภาคผนวก

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ประกาศโควต้า ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลโควตา_61

 

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  ประเภทโควตา

ประจำปีการศึกษา  2561

………………………………………………………………..

 

ตามประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ประจำปีการศึกษา  2561  ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่  31  มกราคม  2561  นั้น

วิทยาลัยฯ  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทโควตา  ประจำปีการศึกษา  2561  ขอให้ผู้มีชื่อตามประกาศมาดำเนินการรายงานตัวและมอบตัว  วันอังคารที่  6  กุมภาพันธ์  2561  ระหว่างเวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ ห้องทะเบียน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ถ้าไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว

  1. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา  จำนวน  2  แผ่น

(ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  ปพ.1  ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา  ให้ส่งที่งานทะเบียน

ภายใน  วันที่  16  พฤษภาคม  2561)

  1. รูปถ่ายนักเรียน นักศึกษา ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน นักศึกษา จำนวน  1  แผ่น
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษา จำนวน  1  แผ่น
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา อย่างละ  1  แผ่น
  5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ  1  แผ่น
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ปกครอง  อย่างละ  1  แผ่น

(กรณีมอบตัวนักเรียน นักศึกษา  แทนบิดา มารดา)

  1. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่บิดา หรือมารดา  ไม่สามารถมอบตัวนักเรียนได้ด้วยตนเอง

(ผู้ทำการมอบตัวต้องเป็นบิดา  หรือมารดา  หรือผู้ปกครองที่ได้รับมอบอำนาจจากบิดา

หรือมารดา  เท่านั้น)

  1. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ระดับ ปวช.  ประมาณ  850  บาท
  2. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ระดับ ปวส.  ประมาณ  1,050  บาท

 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561

 

 

 

 

(นายประทิพย์  แก้วประทุม)

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวช.  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 กฤษฎา  ชาติโรจันทร์
2 ธราดล  ศรีศักดา
3 ณัชชา  สนธิเณร
4 พัชรพร  หลงละเลิง
5 กนกวรรณ  พลแสง
6 ศิรดา  นิภัทธิ์จิรโชติ
7 กนกรัตน์  เหมือนชัย
8 วราพร  อ่อนจันทร์
9 อาภาวศรี  ประกายพงศ์
10 นันท์นภัส  ปาเตียง
11 วิชชุดา  สองแก้ว
12 สุชานันท์  คงโคก

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวช.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 ใบเตย  เต็งสมุทร
2 วงศกร  พงษ์ปิ่น
3 พิมปวรรณ์  เพชรอินทร์
4 สุภนัย  ดวงทิพย์
5 สุดารัตน์  ชุมเชื้อ
6 ศุภมาส  ก้าวพัฒนกิจ
7 ปวเรศ  ท่าจีน

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวช.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 ชวัลวิทย์  สังแก้ว
2 เสาวลักษณ์  โพธิ์เพชร
3 ชุติมณฑ์  ศรีจระ
4 วรรณนิสา  ชูชาติ
5 อรอนงค์  นวลแก้ว
6 บุษมาส  โต็ะหลง
7 ปาริชาต  แก้วรักษ์
8 ลัดดาวัลย์  โอเอี่ยม
9 อติกานต์  จันทโกมุท
10 พลอยลดา  บัวแดง
11 วิยดา  จุลบุษรา
12 กิตติมา  ธนูศิลป์
13 คฑาวุธ  หมื่นรักษ์
14 ปรเมษฐ์  คงเหมือน
15 นภัสสร  โพธิกุล
16 ณัฏฐธิดา  มีเต็ม
17 ธิดาวรรณ  บุญเนื่อง
18 พิทักษ์พงศ์  รงค์ดำ
19 เบญจวรรณ  เอียดใหญ่
20 ศรุตา  จันทร์สง
21 นันทิดา  สุ่นจันทร์
22 วรุณสิริ  โชคอำนวย
23 นภามาศ  มณะโส

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวช.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานพืชศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 ณัฐชนน  แผ่วัฒนโรจน์
2 พลอธิป  ดำมาก
3 คณิน  วงศ์บุตร
4 สิริภา  ดำเดิม
5 ณัฐพงษ์ศักดิ์  ชูช่วย
6 ศราวุฒิ  สะหมาด
7 พาขวัญ  ไส้เพี้ย
8 กองเกียรติ  ทองรักขาว
9 อโรชา  คงรอด
10 พิทยุตม์  เหมนแก้ว
11 พิพัตน์  สุขคุ้ม
12 ศุภกฤต  พุ่มไทร
13 อรัชพร  ทูลเพ็ง

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวช.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานผลิตสัตว์น้ำ

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 เทพฤทธิ์  สมบูรณ์สร้าง
2 สุธาสินี  ปานแดง
3 ธีรพงศ์  ดำทิพย์
4 นิรภัฎ  เหมนะ
5 ธีรเดช  หลงกลาง

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวช.  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  สาขางานสัตวศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 ศุภสัณห์  สุวรรณโชติ
2 ศรัณย์  เสียนทอง
3 ณัฐชนน  นิลละออ
4 สุภนัย  เซ่งเกลื่อน
5 ประวิทย์  นุชม่วง
6 สิปปวิชญ์  เนาวโคอักษร
7 สันติ  แดงเวชงาม
8 สุชาครีย์  ยิยูโซะ
9 ชัยณรงค์  ครุฑธิราช
10 ศุภณัฐ  คงแก้ว
11 พศวัต  ศรีทอง
12 พัชรพล  ถิ่นพันธ์
13 วิรุฬห์  ยิ้วแต้น
14 วีระเดช  รอดวงศ์
15 ฉัตรชารี  จันทรมาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวส.  สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 สาวินี  สัตยวินิจ
2 บดีศร  เพิ่มสติ
3 จิตรสุดา  อินตา
4 สุภัทรา  กล่อมเกล็ด
5 ธาวินี  เขียดน้อย
6 ศุภนุช  เจริญประทีปกิจ

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวส.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 ศึกษา  ไชยกาล
2 พรทิพา  เพ็ชรสมบัติ
3 สมรักษ์  แสงอุดม
4 อชานนท์  เอียดวารี
5 ปรารถนา  พงษ์เกื้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวส.  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  สาขางานอาหารและโภชนาการ

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 เจนจิรา  หนูทอง
2 ดาวพระศุกร์  คงขำ
3 มุชิตา  ชัยศิริ
4 ธัญลักษณ์  แป้นเขียว
5 ศศิวิมล  ไพบูลย์
6 รัชฎา  เดชพิชัย
7 พงศ์ดนัย  เต้งเฉี้ยง
8 ชลลดา  เนียมสม
9 จิราพัชร  จงราบ
10 นัฐกานต์  รอดแล้ว
11 ณัชชา  รองรักษ์
12 วัลภา  เที่ยงธรรม
13 ปรัชญาวี  ทองขำดี
14 จุฑามาศ  ขวัญดี
15 รวิภา  หมื่นจง
16 เกวลี  คำอุดม

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวส.  สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขางานพืชสวน

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 วรากร  ทองขวัญ
2 พิชญ์สินี  สิทธิศักดิ์
3 เกียรติศักดิ์  บัวดำ
4 ธีระ  เกตเทพ
5 เพ็ญพิมล  วงษ์เจริญ
6 อรัญญา  หัวเขา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวส.  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 ปวัณรัตน์  ศรทอง
2 สุริยัญห์  ฝั้นเซี้ยน
3 คณิน  ทองเดช

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  2561 (ประเภทโควตา)

ระดับ  ปวส.  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ
1 ผดุงวัฒน์  ทองเพ็ง
2 อรรณพ  สมาธิ

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรมาตรฐานวิชาชีพให้แก้นักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนดลยีตรัง โดยมีท่าน ดร.ไชยสิทธิ์ กิจค้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี

ไปยังคลังภาพนี้ | ไปยังคลังวิดีโอ