ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาslide_2

 

ปรัชญา :
สำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์ :
ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ สนองตลาดแรงงานและสังคม

พันธกิจ :
1. พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. สร้างภาคีเครือข่ายอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาอาชีพ
4. บริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ
6. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานอาชีพ

สีประจำวิทยาลัย :
เขียว – ขาว – เหลือง
สีเขียว หมายถึง ความสีเขียวขจีของพืชพรรณธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์

สีขาว หมายถึง น้ำฝนช่วยสร้างความเขียวขจี ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณ
สีเหลือง หมายถึง แสงแดดช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชพันธุ์ธัญญาหาร

สถานที่ตั้ง :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92190 เบอร์โทรศัพท์ 075-284152-3 โทรสาร 075-284039  มีขนาดเนื้อที่ 2,384 ไร่  ห่างจากตัวเมือง 13 กิโลเมตร

อาณาเขต :
ทิศเหนือ ติดกับตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดกับชุมชนบ้านคลองเต็ง และ ชุมชนบ้านนานอน
ทิศตะวันออก ติดกับที่ดินของราษฎร
ทิศตะวันตก ติดกับถนนเพชรเกษม

ตำแหน่งพิกัด  :
เส้นรุ้ง ละติจูด (latitude) 7.670589  หรือ 7 องศา 40 ลิปดา 14.12 ฟิลิปดา
เส้นแวง ลองติจูด (longitude) 99.583597  หรือ 99 องศา 35 ลิปดา 0.95 ฟิลิปดา

สภาพพื้นที่ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  มีเนื้อที่ 2,384 ไร่ ลักษณะการปกครองอยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ  ชุมชนโดยรอบวิทยาลัย ฯ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ วัว และสุกร เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วิทยาลัย ฯ ได้มีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยได้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ  เช่น  การทำบุญทอดกฐิน  ทำบุญเทียนพรรษา การจัดงานประเพณีต่าง ๆ  เช่น  ประเพณีลากพระ กิจกรรมโครงการพิเศษต่างๆ ในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน  วิทยาลัยได้มีส่วนช่วยชุมชนโดยจัดบริการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น  การเผยแพร่ความรู้การเกษตรและวิทยาการเกษตรแก่ชุมชนทางวิทยุกระจายเสียง  การฝึกอบรมโครงการ 108 อาชีพ การฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การบริหารประชาชนตามโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน เป็นต้น  นอกจากนี้ลักษณะที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ  มีป่าไม้ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถแวะพักผ่อน  และชมธรรมชาติของส่วนป่าสมบูรณ์ซึ่งได้อนุรักษ์ไว้จนปัจจุบัน

ประวัติ :
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ก่อตั้งเมื่อวันที่  17 กรกฎาคม พ.ศ. 2478  เป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม  เปิดสอนหลักสูตรวิสามัญเกษตรกรรม

พ.ศ. 2480 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดตรังขึ้นในโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม
พ.ศ. 2481 โรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมตรัง  เปิดสอนระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น (แผนกเกษตรกรรม)   โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมปีที่ 4  เข้าศึกษาต่อ 2 ปี
พ.ศ.2496 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกเกษตรกรรม)  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (แผนกเกษตรกรรม) และผู้ที่สำเร็จมัธยมปีที่ 3 (ม.3 เดิม)  เข้าศึกษาต่อ 2 ปี
พ.ศ. 2507 เปิดสอนระดับมัธยมตอนปลายสายอาชีพ  แผนกเกษตรกรรมโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (แผนกเกษตรกรรม)  และผู้ที่จบชั้นมัธยมปีที่ 6 (ม.6 เดิม)  เข้าเรียนต่อ 3 ปี  และงดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประถมปีที่ 4 (ป.4)  เข้าเรียนประโยคอาชีวศึกษาตอนต้น (เกษตรต้น)
พ.ศ. 2518 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4,5)  แผนกเกษตรกรรมแทนหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  แผนกเกษตรกรรม
พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกเกษตรกรรม  โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม (ม.ศ.6 เกษตรกรรม)
พ.ศ. 2520 โรงเรียนเกษตรกรรมตรัง  ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  แผนกเกษตรกรรม    แทนหลักสูตร ม.ศ.6 เกษตรกรรมและได้เปิดสอนการศึกษาพิเศษ(นอกระบบ)  ซึ่งหน่วยฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมเคลื่อนที่  และเปิดสอนหลักสูตรฝึกวิชาชีพเกษตรกรรม ระยะสั้นใน พ.ศ.2521
พ.ศ. 2527 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) แผนกวิชาชีพเกษตรกรรมสาขาไม้ผล-ไม้ยืนต้น  และสาขาพืชไร่พ.ศ.2531  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษ (ปวช. พิเศษ) ตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
พ.ศ.2538 ได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสิทธิไชยภักดีในวิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง  เพื่อดำเนินการสอนหลักสูตรภาคนอกเกษตรกรรม  โดยเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทพาณิชยกรรมและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
พ.ศ.2539 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกษตรกรรมตามโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ภายใต้นโยบาย “เรียนฟรี  อยู่ประจำ  ทำโครงการ” พ.ศ.2539 วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง  ได้รับการเปลี่ยนชื่อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2539  เป็น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง  ถึงปัจจุบัน