Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

คำนำ

ฝ่ายแผนงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยฺากร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ภาคผนวก

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ระดับปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2561