กำหนดการปฐมนิเทศและการแต่งกายนักศึกษาใหม่ ปี พ.ศ.2561