ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ปฏิบัติหน้าที่

ครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๓  อัตรา  ดังนี้

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว    

๑. ครูอัตราจ้าง  แผนกวิชาพืชศาสตร์  ตำแหน่ง ครู  (เทคโนโลยีภูมิทัศน์) จำนวน ๑ อัตรา

๒. ครูอัตราจ้าง  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ตำแหน่ง ครู (ภาษาไทย)    จำนวน  ๑  อัตรา

๓. ครูอัตราจ้าง  แผนกวิชาธุรกิจเกษตร ตำแหน่ง ครู  (คอมพิวเตอร์)   จำนวน  ๑  อัตรา

 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

คำนำ

ฝ่ายแผนงาน

ฝ่ายบริหารทรัพยฺากร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ภาคผนวก


เอกสารเผยแพร่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา


ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง